• +353 87 609 3738

Smluvní podmínky Webie

Následující podmínky se vztahují na všechny služby vývoje / designu webových stránek, které Webie poskytuje klientovi.

1. PŘIJETÍ

K uplatnění těchto podmínek není nutné, aby klient podepsal souhlas s těmito podmínkami. Pokud klient přijme cenovou nabídku, bude se mít za to, že je spokojen s platnými podmínkami a že přijal tyto podmínky v plném rozsahu.

2. NAŠE POPLATKY A VKLADY

Záloha ve výši 50 % z celkového poplatku splatného na základě našeho návrhu je splatná ihned poté, co nám dáte pokyn k pokračování v návrhu a vývoji webových stránek. Zbývajících 50 % se stane splatnými, jakmile bude práce dokončena k vaší přiměřené spokojenosti, avšak za podmínek uvedených v doložkách „schválení práce“ a „odmítnutí práce“. Vyhrazujeme si právo nezahájit žádnou práci, dokud nebude záloha v plné výši zaplacena.

Záloha ve výši 50 % je vratná pouze v případě, že nesplníme své závazky dodat dílo požadované podle smlouvy. Záloha se nevrací, pokud byly vývojové práce zahájeny a smlouvu vypovíte bez našeho zavinění.

3. DODÁVKY MATERIÁLŮ

Musíte dodat všechny materiály a informace, které požadujeme k dokončení práce v souladu s jakoukoli dohodnutou specifikací. Takové materiály mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na fotografie, písemné kopie, loga a další tištěné materiály. Dojde-li k prodlení s dodáním těchto materiálů k nám, které povede ke zpoždění dokončení prací, máme právo prodloužit jakékoli dříve dohodnuté termíny o přiměřenou částku.

V případě, že nedodáte materiály, a to brání postupu prací, máme právo vám fakturovat jakoukoli část nebo části již dokončené práce.

4. VARIACE

Rádi vám nabídneme možnost provést úpravy návrhu. Máme však právo omezit počet návrhů designu a revizí na přiměřenou částku a můžeme účtovat dodatečné návrhy nebo revize, pokud provedete změnu původní specifikace návrhu.

Fáze vývoje našich webových stránek je flexibilní a umožňuje určité odchylky od původní specifikace. Jakákoli větší odchylka od specifikace však bude účtována sazbou 2500Kč za hodinu.

Vývojář (Webie) ručí za poskytované služby na základě rozsahu práce popsaného v rámci služeb Webie. Veškeré riziko za kvalitu a výkon webových stránek a webu nese klient. Vývojář neposkytuje žádnou záruku, že webová stránka a software jsou zcela bez chyb nebo že klient bude schopen provozovat webovou stránku a software bez jakýchkoli problémů nebo přerušení způsobených nepředvídanými problémy nebo nevyzkoušenými scénáři. Po oznámení vývojářem, že práce byla dokončena, má klient 14 dní na to, aby nahlásil jakékoli chyby přímo související s rozsahem práce hlášeným ve Webie a Webie bude pokračovat v opravě všech nalezených chyb po dobu 30 dní. Vývojář nebude odpovědný za žádné přímé, nepřímé nebo následné škody, které mohou vyplynout z používání jeho služeb, včetně ztráty dat v důsledku zpoždění, nedoručení nebo přerušení služby. Vývojář v žádném případě nenese odpovědnost vůči klientovi ani žádné třetí straně za jakékoli škody, včetně jakéhokoli ušlého zisku, ušlých úspor nebo jiných náhodných, následných nebo zvláštních škod vzniklých v důsledku provozu nebo nemožnosti provozovat tyto webové stránky nebo webové stránky, i když byl vývojář na možnost takových škod upozorněn. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vývojář nemůže zaručit absenci přerušení služeb způsobených vyšší mocí nebo jinými okolnostmi mimo naši kontrolu. Webie se zříká všech ostatních záruk, vyjádřených nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, s ohledem na poskytované služby.

5. ZPOŽDĚNÍ PROJEKTU A ODPOVĚDNOST KLIENTA

Jakékoli časové rámce nebo odhady, které poskytneme, jsou závislé na vaší plné spolupráci a úplném a konečném obsahu fotografie pro pracovní stránky. Během vývoje je potřeba určité množství zpětné vazby, aby bylo možné postoupit do dalších fází. Pro urychlení procesu zpětné vazby je nutné, aby byl z vaší strany jmenován jediný kontaktní bod, který bude denně k dispozici.

6. SCHVÁLENÍ PRÁCE

Po dokončení práce budete informováni a budete mít možnost si ji prohlédnout. Musíte nám písemně oznámit jakékoli neuspokojivé body do 7 dnů od takového oznámení. Jakákoli práce, která nám nebyla písemně nahlášena jako neuspokojivá během 7denní lhůty pro kontrolu, bude považována za schválenou. Jakmile je dílo schváleno nebo je považováno za schválené, nelze následně odmítnout práci a smlouva nebo dohoda budou považovány za dokončené a 50% zůstatek z ceny projektu bude splatný.

Klient bere na vědomí, že všechny požadavky na revize, aktualizace, opravy, doplňky nebo variace budou účtovány hodinově nebo projektovým poplatkem. Projekční práce nejsou prováděny zdarma, pokud není s Webie výslovně a jasně písemně dohodnuto jinak.

Pokud není dohodnuto jinak, Webie dokončí JEDNU velkou fázi revize a DVĚ menší fáze revize. Žádosti o revizi je třeba podat do SEDMI dnů od obdržení důkazů. Pokud během této doby nebudou požadovány žádné revize, má se za to, že předložený důkaz je přijatelným konečným. Jakékoli revize provedené po tomto bodě podléhají dodatečným poplatkům v hodinové sazbě.

Celková nabídka nebo sazba projektu poskytnutá Webie je založena na přiměřeném průměru nebo specifikovaném počtu revizí na designovou položku a souvisejícím počtu zúčtovatelných hodin. V případě, že klient požaduje návrhy nebo revize, které přesahují rozsah původní nabídky nebo sazby, Webie si vyhrazuje právo účtovat dodatečnou hodinovou sazbu poté, co bude klienta informovat, že požadavek bude vyžadovat dodatečné náklady. Úloha nahrání dat / obsahu / produktu není součástí nabídky a totéž musí provést klient.

7. ODMÍTNUTÉ PRÁCE

Pokud odmítnete kteroukoli z našich prací během 7denní lhůty pro kontrolu nebo neschválíte následnou námi provedenou práci za účelem nápravy jakýchkoli bodů, které byly zaznamenány jako neuspokojivé, a my, jednáme-li přiměřeně, budeme mít za to, že jste byli při jakémkoli odmítnutí práce nerozumní , můžeme se rozhodnout, že budeme s touto smlouvou nebo dohodou nakládat jako s ukončením a přijmout opatření k vymáhání platby za dokončené dílo.

8. PLATBA

Po dokončení 7denního kontrolního období, ale před zveřejněním živé webové stránky, vám vyfakturujeme 50% zůstatek projektu. Všechny kódy a soubory budou zákazníkovi předány poté, co projekt/dílo obdrží plnou platbu. Webie si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli webový projekt z prohlížení na internetu, dokud nebude provedena konečná platba. Účtům, které zůstanou neuhrazeny třicet (30) dní po datu faktury, bude účtován poplatek za služby ve výši jednoho a půl procenta (1,5 %) nebo 50 EUR měsíčně z celkové splatné částky, podle toho, která z nich je vyšší.

9. VAŠÍ ZÁRUKA TÝKAJÍCÍ SE VLASTNICTVÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Musíte získat všechna potřebná povolení a oprávnění týkající se použití všech kopií, grafických obrázků, registrovaných firemních log, názvů a ochranných známek nebo jakéhokoli jiného materiálu, který nám poskytnete k zahrnutí na vaše webové stránky nebo webové aplikace.

Musíte nás odškodnit a chránit nás před jakýmikoli nároky nebo právními kroky souvisejícími s obsahem vašich webových stránek.

10. ZOBRAZENÍ NAŠÍ PRÁCE

Rádi se pochlubíme svou prací, a proto si vyhrazujeme právo zobrazovat všechny aspekty naší kreativní práce, včetně skic, rozpracovaných návrhů a dokončeného projektu v našem portfoliu a v článcích na webových stránkách, v článcích v časopisech a v knihách. nebo jiné propagační materiály.

11. SVYHLEDÁVAČE

Nezaručujeme žádnou konkrétní pozici ve výsledcích vyhledávače pro váš web. Provádíme základní optimalizaci pro vyhledávače podle aktuální nejlepší praxe. Nemůžeme zaručit žádné zlepšení hodnocení ve vyhledávačích, ani nemůžeme slíbit, že web dostaneme výše nebo na „vrchol Google“, ale každý web vytváříme způsobem, který je přístupný vyhledávačům, ve snaze zvýšit jeho šance.

12. ODPOVĚDNOST

Webie tímto vylučuje sebe, své zaměstnance a/nebo zástupce z veškeré odpovědnosti z:

Veškerá odpovědnost společnosti Webie vůči klientovi v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo porušením této smlouvy, ať už z nedbalosti či nikoli, bude omezena na výši poplatků zaplacených za služby podle této smlouvy, u kterých k porušení došlo.

13. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

V plném rozsahu povoleném zákonem všechny termíny, podmínky, záruky, závazky, pobídky nebo prohlášení, ať už výslovné, předpokládané, zákonné nebo jiné (jiné než výslovná ustanovení těchto podmínek), vztahující se jakýmkoli způsobem ke službám, které poskytujeme jste vyloučeni. Aniž by bylo omezeno výše uvedené, v rozsahu povoleném zákonem, jakákoliv odpovědnost Webie, jakákoliv podmínka, záruka nebo prohlášení, které nelze ze zákona vyloučit, je tam, kde to zákon povoluje, omezena naší volbou na výměnu, opětovnou opravu nebo opětovné -poskytnutí služeb nebo zaplacení nákladů na služby, jejichž provedením jsme byli smluvně zajištěni.

14. SUBDODÁVKY

Vyhrazujeme si právo zadat subdodavatelské smlouvy jakékoli služby, u kterých jsme souhlasili, že pro vás budeme provádět, jak uznáme za vhodné.

15. MLČENLIVOST

My (a všichni subdodavatelé, které najmeme) souhlasíme s tím, že žádné z vašich důvěrných informací nikdy neposkytneme žádné třetí straně.

16. DODATEČNÉ VÝDAJE

Souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré požadované výdaje, které nejsou součástí našeho návrhu, včetně, nikoli však výhradně, nákupu šablon, softwaru třetích stran, fotografií, písem, registrace názvu domény, webhostingu nebo srovnatelných výdajů.

17. ZÁLOHY

Jste odpovědní za udržování svých vlastních záloh týkajících se vašich webových stránek a my neneseme odpovědnost za obnovení jakýchkoli klientských dat nebo klientských webových stránek, s výjimkou případů, kdy taková ztráta dat vznikne v důsledku našeho nedbalého jednání nebo opomenutí.

18. VLASTNICTVÍ DOMÉNOVÝCH JMEN A WEB HOSTINGU

Poskytneme vám přihlašovací údaje k účtu pro registraci názvu domény a/nebo webhosting, které jsme zakoupili vaším jménem, když nám uhradíte jakékoli náklady, které nám vznikly.

V rámci balíčků poskytujeme bezplatný hosting a registraci doménového jména na první rok zdarma. Hosting zajišťujeme my a obnovovací poplatek po prvním roce zdarma je 2500Kč + DPH za hosting. Zakoupíme doménu vaším jménem a poplatek za obnovení závisí na aktuálním poplatku poskytovatele doménového jména. Neposkytujeme nahrávání webových stránek v rámci některého z našich balíčků webdesignu ze stránky https://webie.ie/balicky, pokud hosting zajišťuje společnost třetí strany.

Souhlasíte také s tím, že autorizujete nás, abychom jednali jako váš určený zástupce, registrovali nebo správovali vaší domény.

Za platbu a obnovu těchto doménových jmen odpovídá Klient. Webie nenese odpovědnost za ztrátu, zrušení nebo jiné domény způsobené nezaplacením nebo pozdní platbou. Klient by si měl vést záznamy o datech splatnosti platby, aby bylo zajištěno, že platba bude přijata včas.

19. ROZHODNÉ PRÁVO

Smlouva tvořená těmito podmínkami a jakýmkoli návrhem bude vykládána v souladu se zákony Irska a řídí se jimi. Vy a Webie se podřizujete nevýhradní jurisdikci soudů v Irsku kde je firma Webie Ltd registrovaná ve vztahu k jakémukoli sporu vzniklému na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s jakýmikoli službami, které pro vás poskytujeme. Tato dohoda nahrazuje veškeré předchozí písemné nebo ústní dohody mezi stranami.

20. KOMPATIBILITA PŘENOSOVÝCH PROHLÍŽEČŮ

Svou práci testujeme v aktuálních verzích hlavních desktopových prohlížečů, včetně těch od společností Apple (Safari), Google (Chrome), Microsoft (Edge), Mozilla Firefox a Opera. Otestujeme také, abychom zajistili, že lidé, kteří používají Microsoft Internet Explorer 11 pro Windows, získají odpovídající zkušenost. Nebudeme testovat v jiných starších prohlížečích, pokud se nedohodneme samostatně. Pokud potřebujete vylepšený design pro starší prohlížeč, můžeme vám poskytnout samostatný odhad.

21. Elektronické obchodování

Vy (klient) zodpovídáte za dodržování všech příslušných zákonů týkajících se elektronického obchodování a v plném rozsahu povoleném zákonem budete společnost Webie a její subdodavatele chránit, chránit, bránit a odškodnit za jakékoli nároky, pokuty, daně a tarifní ztráty. nebo škody způsobené vaším nebo vašimi klienty používáním internetového elektronického obchodování.

22. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Klient souhlasí s tím, že klient je výhradně odpovědný za dodržování takových zákonů, daní a tarifů a bude chránit a chránit Webie a její subdodavatele před jakýmkoli nárokem, žalobou, pokutou, daní nebo tarifem vyplývajícím z používání internetu klienta. elektronický obchod na národní i mezinárodní úrovni. Webie nenese žádnou odpovědnost za ztrátu prodeje, obsahu, informací nebo integrity soukromých dat v důsledku toho, že třetí strany jakýmkoli způsobem získají neoprávněný přístup na webovou stránku, ale bude pracovat jménem klienta, aby pomohla zmírnit škody způsobené takovými událost. Je odpovědností klienta zajistit, aby veškeré obchodní praktiky a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů, jak to vyžadují právní předpisy týkající se klienta při provozování jeho podnikání, byly odpovědností klienta. Klient dále zbavuje developera veškerých úkonů, občanskoprávních nároků nebo právních deliktů při provozování podniku klienta.

23. ODDĚLITELNOST

V případě, že jedno nebo více ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou nedotčena a smlouva nebude neplatná pouze z tohoto důvodu. Takové neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno oboustranně přijatelným platným, zákonným a vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží záměru stran, na kterých je neplatné.